Právní prědpisy

 • Úplné znění zákona o insolvenčních správcích

  312/2006 Sb.

   

  ZÁKON

   

  ze dne 23. května 2006

  o insolvenčních správcích

   

  Změna: 108/2007 Sb.

  Změna: 296/2007 Sb.

  Změna: 124/2008 Sb.

  Změna: 223/2009 Sb.

  Změna: 41/2009 Sb.

  Změna: 227/2009 Sb.

  Změna: 420/2011 Sb.

  Změna: 428/2011 Sb.

  Změna: 185/2013 Sb.

  Změna: 294/2013 Sb.

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

   

  HLAVA PRVNÍ

   

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

   

  § 1

  Předmět úpravy

   

  Tento zákon upravuje

  a) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce1),

  b) seznam insolvenčních správců (dále jen "seznam"), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,

  c) činnost hostujícího insolvenčního správce,

  d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

  § 2

  Vymezení pojmů

   

  (1) Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

  (2) Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen "zahraniční společnost") a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

  (3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně10)vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

  (4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

  § 2a

  Citlivá činnost

   

  Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se považuje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

  HLAVA DRUHÁ

   

  OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

   

  § 3

  Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  (1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“).

  (2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2)nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu13) za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení.

  (3) Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku vzniká právo podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení, do obchodního rejstříku.

  Vydání povolení a zvláštního povolení

   

  § 4

  Návrh fyzické osoby

   

  (1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

  a) její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,

  b) označení adresy, která má být jejím sídlem, a

  c) evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

  (2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí

  a) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),

  b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),

  c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4),

  d) doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e),

  e) doklad o zaplacení správního poplatku a

  f) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců.

  (3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.

  (4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložena ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby.

  § 5

  Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

   

  (1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

  a) obchodní firmu,

  b) sídlo,

  c) identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"),je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku,

  d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník"),

  e) číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka.

  (2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí

  a) prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen,

  b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c),

  c) doklad o zaplacení správního poplatku a

  d) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců.

  (3) K návrhu podle odstavce 1 musí být dále připojena společenská smlouva, je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku.

  § 5a

  Sídlo a provozovna insolvenčního správce

   

  (1) Sídlem insolvenčního správce je místo, ve kterém skutečně a převážně vykonává činnost.

  (2) Je-li insolvenční správce

  a) advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů,

  b) daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových poradců,

  c) auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů,

  d) notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

  (3) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.

  (4) Provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech a hodinách (dále jen „úředních hodinách“) insolvenční správce skutečně vykonává činnost.

  (5) Činnost insolvenčního správce může být vykonávána ve více provozovnách, pokud k nim insolvenční správce má vlastnické nebo užívací právo. V obvodu jednoho okresního soudu však může mít pouze jednu provozovnu. V obvodu jednoho krajského soudu může mít insolvenční správce více provozoven. Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského soudu více provozoven, zapíše se do příslušné části seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze ta provozovna, u které připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem jako první v pořadí.

  (6) Jde-li o fyzickou osobu, veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost, které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 2, zapíše se do zvláštního seznamu pouze sídlo insolvenčního správce.

  (7) Sídlo a provozovna musí být označena jménem, popřípadě jmény, příjmením a identifikačním číslem insolvenčního správce, který je fyzickou osobou, a obchodní firmou a identifikačním číslem s uvedením jména, popřípadě jmen a příjmení ohlášeného společníka insolvenčního správce, který je veřejnou obchodní společností.

  (8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

  § 6

  Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby

   

  (1) Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") povolení fyzické osobě, která

  a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

  b) na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,

  c) vykonala zkoušku insolvenčního správce,

  d) je bezúhonná,

  e) vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, a

  f) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu").

  (2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, která

  a) splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f),

  b) vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce a

  c) splňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

  (3) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud byly ministerstvem uznány podle zvláštního právního předpisu4).

  (4) Povolení nebo zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

  (5) Platnost povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci povolení. Na základě žádosti o prodloužení povolení, ve které insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku, se doba platnosti povolení prodlužuje vždy o 5 let. Správní poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení.

  (6) Platnost zvláštního povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení. Vykonáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce v posledních 12 měsících platnosti zvláštního povolení se doba platnosti zvláštního povolení prodlužuje o 5 let.

  (7) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 6a

  (1) Ministerstvo vydá na návrh povolení fyzické osobě, které zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2, za podmínek podle § 6 odst. 1 a 3 v případě, že návrh na vydání povolení byl podán do 3 měsíců ode dne zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2.

  (2) Návrh na vydání povolení podle odstavce 1 musí obsahovat náležitosti podle § 4 odst. 1 a k návrhu se připojí doklad podle § 4 odst. 2 písm. b), c) a e).

  (3) Platnost povolení podle odstavce 1 je omezena podle § 6 odst. 5.

  § 7

  Bezúhonnost

   

   

  (1) Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,

  a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

  b) které insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,

  c) o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,

  d) která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,

  e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem,

  f) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34, nebo

  g) která byla v posledních 5 letech ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže bylo této společnosti zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo jí zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

  (2) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost,

  a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

  b) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

  § 8

  Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

   

  (1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

  a) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení,

  b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2,

  c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a

  d) která je bezúhonná.

  (2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

  a) která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b) až d) a

  b) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno zvláštní povolení.

  (3) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (4) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost splňuje rovnocenné požadavky pro získání práva vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě. Tuto skutečnost je povinna veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost ministerstvu doložit.

  (5) Povolení nebo zvláštní povolení podle odstavců 1 a 2 obsahuje také označení ohlášeného společníka nebo ohlášených společníků.

  § 8a

  Povolení k činnosti insolvenčního správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

  § 8b

  Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti

   

  (1) Ministerstvo vydá na návrh nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci v případě změny v osobě ohlášeného společníka nebo v počtu ohlášených společníků.

  (2) Ustanovení tohoto zákona o náležitostech návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti týkající se ohlášeného společníka platí pro návrh podle odstavce 1 obdobně.

  (3) Ministerstvo vydá nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, pokud některému z ohlášených společníků zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo některý z ohlášených přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti.

  Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  § 9

  (1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje

  a) dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku1),

  b) dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby,

  c) dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody, výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence,

  d) jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce,

  e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byl uložen trest zákazu činnosti, v jehož důsledku nemůže insolvenční správce činnost insolvenčního správce vykonávat,

  f) dnem, ke kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

  g) dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, člena orgánu územní samosprávy, poslance nebo senátora anebo jinou volenou či jmenovanou veřejnou funkci.

  (2) Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto práva.

  § 10

  (1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci,

  a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li insolvenčnímu správci za uvedený trestný čin uložen trest, ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce,

  b) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo

  c) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

  (2) Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.

  § 11

  (1) Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak.

  (2) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 9 odst. 1 písm. d)

  a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník,

  b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

  Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  § 12

  (1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci zaniká

  a) smrtí insolvenčního správce,

  b) byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

  c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,

  d) dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

  e) podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena,

  f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.

  (2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 5.

  (3) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost zvláštního povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 6.

  § 13

  Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

   

  (1) Ministerstvo zruší

  a) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo

  b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

  (2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla

  a) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo

  b) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

  § 14

  Informační povinnost insolvenčního správce

   

  (1) Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

  (2) Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

  (3) Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

  § 15

  Informační povinnost ministerstva

   

  O vydání povolení, vydání zvláštního povolení, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce a zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce advokátovi, daňovému poradci, auditorovi nebo notáři vyrozumí ministerstvo neprodleně také příslušnou komoru.

  HLAVA TŘETÍ

   

  SEZNAM

   

   

  § 16

  Seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního právního předpisu1)týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle zvláštního právního předpisu1), který vede ministerstvo.

  § 17

  Členění a obsah seznamu

   

  (1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam hostujících insolvenčních správců.

  (2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

  (3) Obecná část seznamu se vede

  a) podle obvodů okresních soudů pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a

  b) podle obvodů krajských soudů na seznamy insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

  (4) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

  (5) Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.

  (6) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do seznamu podle odstavce 3 odpovídá počet zápisů

  a) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením,

  b) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

  (7) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do seznamu podle odstavce 4 odpovídá počet zápisů počtu ohlášených společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

  (8) Vznikne-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den více osobám, zapisují se tyto osoby v příslušných částech seznamu v abecedním pořadí.

  (9) Do seznamu hostujících insolvenčních správců se zapisují osoby, které mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

  Údaje zapisované do seznamu

   

  § 18

  (1) Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje

  a) údaj identifikující insolvenčního správce,

  b) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

  c) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

  d) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

  e) změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).

  (2) Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.

  § 19

  Údaj identifikující insolvenčního správce

   

  (1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,

  a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,

  b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka,

  c) odborné zaměření insolvenčního správce.

  (2) Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

  § 20

  Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  (1) V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

  (2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den vykonání zvláštní zkoušky.

  § 21

  Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  V rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto pozastavení.

  § 22

  Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  V rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.

  HLAVA ČTVRTÁ

   

  VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

   

  § 23

  Insolvenční správce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.

  § 24

  Zkouška insolvenčního správce

   

  (1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

  a) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a e), a

  b) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč.

  (2) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního správce žadateli, který uhradil ministerstvu poplatek za umožnění opakování této zkoušky ve výši 7 000 Kč, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

  (3) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 2 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposled neuspěl.

  (4) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal vážné důvody své neúčasti11) a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném termínu ve výši 7 000 Kč.

  (5) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce v jiném termínu, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném náhradním termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném náhradním termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti12)a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném náhradním termínu ve výši 10 000 Kč.

  § 25

  zrušen

   

   

  § 26

  Zvláštní zkouška insolvenčního správce

   

  (1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

  a) prokáže, že vykonala zkoušku insolvenčního správce, a

  b) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce ve výši 3 000 Kč.

  (2) Pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 odst. 2 až 5 obdobně.

  HLAVA PÁTÁ

   

  HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

   

  § 27

  nadpis vypuštěn

   

  (1) Ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do seznamu hostujících insolvenčních správců na základě:

  a) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace,

  b) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

  (2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat také označení adresy pro doručování na území České republiky.

  (3) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

  § 28

  nadpis vypuštěn

   

  (1) Pro zápis zahraniční společnosti do seznamu hostujících insolvenčních správců platí ustanovení § 27 odst. 1 a 2 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.

  (2) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

  § 29

  Zápis do seznamu

   

  (1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu hostujících insolvenčních správců zapisuje

  a) údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,

  b) údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13),

  c) den zápisu do seznamu,

  d) údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce,

  e) údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce a

  f) změna údajů zapsaných podle písmen a) až d),

  g) údaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

  (2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a 22 obdobně.

  § 30

  Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce

   

  V rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se uvede

  a) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

  b) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků, a

  c) adresa pro doručování na území České republiky.

  § 31

  nadpis vypuštěn

   

  V rámci údaje o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13), se uvede

  a) členský stát a orgán, který doklad vydal, a

  b) doba platnosti a den vydání dokladu.

  § 32

  Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  (1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,

  a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

  b) bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo

  c) bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

  (2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.

  § 33

  Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

   

  (1) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci,

  a) přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon činnosti insolvenčního správce na území České republiky, nebo

  b) nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e).

  (2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci také, přestane-li splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

  § 34

  Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže byla hostujícímu insolvenčnímu správci

  a) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo

  b) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

  § 35

  Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

   

  (1) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

  (2) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

  (3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu v případě opětovného oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

  HLAVA ŠESTÁ

   

  DOHLED

   

   

  § 36

  (1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci.

  (2) Ministerstvo

  a) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,

  b) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává činnost, a

  c) prověřuje skutečnosti, které mohou vést k postupu podle § 13 odst. 2 písm. b) nebo § 34 písm. b).

  § 36a

  (1) Soudy a jiné orgány zašlou bez odkladu ministerstvu opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo hostujícího insolvenčního správce.

  (2) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

  (3) Ministerstvo si může vyžádat podle zvláštního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případě existence důvodného podezření o naplnění předpokladu pro zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (4) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

  § 36b

  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

   

  (1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,

  b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 14 odst. 2,

  c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14 odst. 3, nebo

  d) v rozporu s § 19 odst. 2 neuvede

  1. jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost, nebo

  2. jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost ve vymezených úředních hodinách.

  (2) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

  b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 35 odst. 2, nebo

  c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 35 odst. 3.

  (3) Za správní delikt se uloží

  a) napomenutí nebo pokuta do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c),

  b) napomenutí nebo pokuta do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo d) nebo odstavce 2 písm. a).

  § 36c

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

  (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.

  § 37

  (1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a způsob prokazování odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

  (2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se zvláštním režimem2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.

  HLAVA SEDMÁ

   

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

   

  § 38

  Tento zákon se nevztahuje na insolvenční správce ustanovené v řízení zahájeném podle práva jiného členského státu9).

  § 39

  Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění podle § 6 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b) stanoví ministerstvo vyhláškou.

  Přechodná ustanovení

   

  § 40

  (1) Fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů zapsána v seznamu správců podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb., se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pokládá za osobu oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 písm. a) a podle § 3 odst. 2.

  (2) Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle odstavce 1 po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká.

  (3) Osoba uvedená v odstavci 1 nemusí splnit podmínku § 6 odst. 1 písm. e), podá-li návrh podle § 4 ve lhůtě podle odstavce 2.

  § 41

  Fyzická osoba uvedená v § 40 odst. 1 nemusí po dobu šesti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splňovat podmínku vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b).

  ČÁST DRUHÁ

   

  Změna zákona o správních poplatcích

   

  § 42

  V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se v položce 10 doplňuje písmeno d), které zní:

  "d) zápis do seznamu insolvenčních správců  Kč 5 000.".

   

  ČÁST TŘETÍ

   

  Změna zákona o advokacii

   

  § 43

  V § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se za slova "výkon advokacie" vkládají slova "nebo výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a)".

  Poznámka pod čarou č. 4a zní:

  "4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

  Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

  ČÁST ČTVRTÁ

   

  Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky

   

  § 44

  V § 3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

  "(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu3a).".

  Poznámka pod čarou č. 3a zní:

  "3a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

  Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a až 3c se označují jako poznámky pod čarou č. 3b až 3d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

  ČÁST PÁTÁ

   

  Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

   

  § 45

  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se mění takto:

  1. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova "právnického nebo ekonomického směru" zrušují.

  2. V § 84 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka".

  3. V § 139 odst. 1 písm. h) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní banku".

  4. V § 247 písm. b) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní banku" a slova "Komise pro cenné papíry" se nahrazují slovy "České národní banky".

  5. V § 365 odst. 3 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

  6. V § 366 odst. 1 písm. b) se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

  ČÁST ŠESTÁ

   

  ÚČINNOST

   

   

  § 46

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

  Zaorálek v. r.

   

  Klaus v. r.

   

  Paroubek v. r.

   

  Vybraná ustanovení novel

   

  Čl. LXII zákona č. 223/2009 Sb.

   

  Přechodné ustanovení

   

  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

   Čl. II zákona č. 185/2013 Sb.

   

  Přechodná ustanovení

   

  1. Insolvenční správce, kterému bylo vydáno zvláštní povolení nebo zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Fyzická osoba, která podala písemnou žádost o vykonání zkoušky do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3. Fyzická osoba, která vykonala zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podá-li návrh na vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 3 uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  5. Fyzické osobě, která vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ministerstvo zruší zvláštní povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo umožní této osobě vykonat zvláštní zkoušku, pokud uplynuly ode dne vykonání zvláštní zkoušky více než 4 roky. Bylo-li insolvenčnímu správci zrušeno povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro účely výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, že mu právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniklo ze zákona.

  6. Je-li v zákoně č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uveden pojem zkouška insolvenčního správce, rozumí se tím rovněž rozdílová zkouška insolvenčního správce vykonaná podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  ____________________

  1) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

  2) § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

  3) § 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.

  4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

  4a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

  4b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

  5) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

  6) Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  7) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  8) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

  9) Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

  10) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.

  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

  11) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

  12) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  13) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Úplné znění vyhláška 312/2007

  312/2007 Sb.
  VYHLÁŠKA
  ze dne 22. listopadu 2007
  o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

  Změna: 2/2010 Sb.
  Změna: 56/2011 Sb.
  Změna: 197/2013 Sb.

  Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (dále jen "zákon"):

   

  § 1
  Předmět úpravy

   

    Tato vyhláška upravuje obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce (dále jen "zkouška") a zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

  § 2

  Ustanovení této vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušky se užije i pro zvláštní zkoušky insolvenčního správce, nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak.

  § 3
  Obsah zkoušky

   (1) Zkouška sestává z písemné a ústní části; zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části.

  (2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblasti

  a) občanského, obchodního a pracovního práva,

  b) občanského práva procesního,

  c) insolvenčního práva,

  d) správního práva včetně správního řízení,

  e) finančního práva včetně daňového řízení,

  f) řízení podniku a

  g) účetnictví a financování podniku.

  (3) Při zkoušce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 2 písm. a), b), d) a e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení a znalosti z oblastí podle odstavce 2 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka neuvedeného v § 3 odst. 2 zákona.

  (4) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona zjišťují znalosti z oblasti

  a) principů a fungování finančního trhu,

  b) organizace podniku a právní regulace dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,

  c) investičních nástrojů, obchodování a jiného nakládání s těmito nástroji,

  d) právní úpravy povinností insolvenčního správce při úpadku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,

  e) insolvenčního práva, občanského a obchodního práva,

  f) řízení podniku a

  g) účetnictví a financování podniku.

  (5) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 4 písm. e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení ohledně dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona a znalosti z oblastí podle odstavce 4 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona.

  § 4
  Žádost o vykonání zkoušky, žádost o opakování zkoušky, žádost o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu

  (1) V žádosti uchazeč uvede

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

  b) rodné číslo nebo, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

  c) adresu trvalého pobytu, a nemá-li ho, adresu bydliště,

  d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo od adresy bydliště, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,

  e) požadovaný druh zkoušky,

  f) v případě žádosti o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace insolvenčního správce,

  g) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkoušky a pro účely vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a

  h) datum a podpis.

  (2) K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí

  a) doklad o dosaženém vzdělání,

  b) doklady prokazující odbornou praxi podle § 4a a

  c) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.

  (3) K žádosti o opakování zkoušky uchazeč připojí doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.

  (4) K žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu uchazeč připojí

  a) doklad prokazující důvod neúčasti na zkoušce a

  b) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.

  (5) K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí doklad stanovený v odstavcích 2 až 4, se nepřihlíží.

  § 4a
  Způsob prokazování odborné praxe

  (1) Uchazeč o vykonání zkoušky prokazuje odbornou praxi vyžadovanou zákonem dokumenty, které osvědčují formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe.

  (2) Odborná praxe ukončená před více než 10 lety přede dnem podání žádosti o vykonání zkoušky se do odborné praxe vyžadované zákonem nezapočítává.

  § 5
  Zpětvzetí žádosti

  (1) Pokud vezme uchazeč žádost o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce nebo zvláštní zkoušce insolvenčního správce se nevrací.

  (2) Žádost o vykonání zkoušky může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením písemné části zkoušky; žádost o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

  § 6

  (1) Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části zkoušky uchazeče na svých internetových stránkách.

  (2) Pozvánku na zvláštní zkoušku insolvenčního správce a pozvánku na ústní část zkoušky v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 s uvedením termínu, času a místa konání ústní části zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny přede dnem konání zkoušky.

  § 7
  Zkušební komise pro zkoušky 

  (1) Zkušební komise pro zkoušky jsou pětičlenné. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Členové zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.

  (2) Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně 3 její členové.

  (3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

  (4) Předsedu zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti.

  (5) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise řídí průběh zkoušky.

  § 7a
  Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců

  (1) Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců je osmičlenná a je stálá. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, z toho dva členy po dohodě s guvernérem České národní banky. Členové zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.

  (2) Zkušební komise je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 5 jejích členů.

  (3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

  (4) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

  (5) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise řídí průběh zkoušky.

  (6) Uchazeč může v průběhu zvláštní zkoušky insolvenčního správce nahlížet se souhlasem předsedy zkušební komise do pomůcek uvedených v § 9 odst. 4.

  § 7b
  Podjatost členů zkušební komise 

  (1) Členové zkušební komise jsou povinni sdělit ministerstvu nejpozději před zahájením zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o nepodjatosti členů zkušební komise ve vztahu k uchazeči.

  (2) Uchazeči mají právo vznést námitku podjatosti k osobám členů zkušební komise nejpozději před zahájením zkoušky; o tom musí být předsedou zkušební komise poučeni. Vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky.

  (3) Písemné odůvodnění námitky podjatosti podle odstavce 2 je uchazeč povinen zaslat ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zkoušky, a to včetně uvedení člena zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a důkazů, které dokládají tvrzenou podjatost. K vznesené námitce podjatosti, která nebyla řádně a včas odůvodněná, se nepřihlíží.

  (4) Řádně a včas odůvodněnou námitku podjatosti ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení posoudí a současně zašle uchazeči vyrozumění o způsobu vyřízení námitky. Je-li námitka podjatosti důvodná, k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní uchazeči vykonání zkoušky v nejbližším náhradním termínu; členem zkušební komise nebude osoba, jejíž podjatost byla namítána.

  § 8
  Společná ustanovení pro písemnou a ústní část zkoušky

  (1) Zkouška se koná v českém jazyce.

  (2) Před zahájením každé části zkoušky prokazuje uchazeč svoji totožnost.

  (3) Pokud uchazeč v průběhu písemné nebo ústní části zkoušky od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm neuspěl.

  (4) Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat samostatně. Uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně nebo jinak rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.

  § 9
  Písemná část zkoušky

  (1) Písemná část zkoušky se koná formou testu a případové studie.

  (2) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 6 hodin. Nejpozději po uplynutí této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.

  (3) Písemná část zkoušky je neveřejná.

  (4) V průběhu písemné části zkoušky může uchazeč použít jako pomůcky znění právních předpisů a kalkulátor.

  (5) Případová studie bude hodnocena pouze v případě správného zodpovězení alespoň 80 % otázek testu.

  (6) Uchazeč úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, pokud celkové hodnocení vypracované případové studie, určené jako aritmetický průměr procentuálních hodnocení případové studie obou členů komise pro hodnocení případových studií, dosáhlo alespoň 80 %. Pokud celkové hodnocení vypracované případové studie nedosáhlo alespoň 80 % a zároveň jeden člen komise pro hodnocení případových studií hodnotil vypracovanou případovou studii alespoň 80 %, bude vypracovaná případová studie předložena zkušební komisi pro zkoušky, která do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky posoudí podle § 7, zda uchazeč vykonal písemnou část zkoušky. Pokud uchazeč při písemné části zkoušky neuspěl, opakuje při jejím opakování vždy i její testovou část.

  (7) O výsledku písemné části zkoušky informuje ministerstvo uchazeče na svých internetových stránkách.

  § 9a
  Komise pro hodnocení případových studií

  (1) Komise pro hodnocení případových studií jsou dvoučlenné. Členy komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.

  (2) Každý člen komise při hodnocení případové studie posuzuje úroveň řešení zadaného problému nebo modelové situace, schopnost aplikace základních zásad a ustanovení insolvenčního zákona a znalostí potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce uvedených v § 3 odst. 2 a způsob písemného projevu uchazeče.

  (3) Členové komise provádí hodnocení případové studie samostatně.

  (4) Členové komise vyhotoví k hodnocené případové studii posudek, který obsahuje identifikaci případové studie, zadané téma případové studie, stručné posouzení případové studie, procentuální hodnocení případové studie, datum vyhotovení posudku a jméno a příjmení člena komise. Vyhotovený posudek zašlou členové komise ministerstvu nejpozději do 1 týdne ode dne konání písemné části zkoušky.

  § 10
  Ústní část zkoušky

  (1) Ústní část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky.

  (2) Ústní část zkoušky se koná nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky nebo do 5 týdnů ode dne posouzení podle § 9 odst. 6 věty druhé.

  (3) Ústní část zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny.

  (4) Ústní část zkoušky je veřejná.

  (5) Zkušební komise rozhodne o výsledku ústní části zkoušky na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončení ústní části zkoušky.

  § 11
  Neúčast na zkoušce

  (1) Pokud uchazeč svoji neúčast na zkoušce řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

  (2) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast ministerstvu písemně omluví bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky, může vykonat zkoušku v jiném termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného termínu.

  (3) Pokud se uchazeč nemůže z důvodů zvláštního zřetele hodných dostavit v jiném termínu stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast ministerstvu písemně omluví bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky, může vykonat zkoušku v jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného náhradního termínu.

  (4) Pokud uchazeč svoji neúčast na zkoušce včas neomluví, může vykonat zkoušku v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu, pokud k této žádosti připojí písemnou omluvu a prokáže, že svoji neúčast na zkoušce nemohl omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných.

  § 12
  Hodnocení zkoušky

  (1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni uspěl(a) nebo neuspěl(a).

  (2) Uchazeč při zkoušce uspěl, pokud byl hodnocen stupněm uspěl při písemné i ústní části zkoušky.

  (3) Výsledek zkoušky oznámí zkušební komise uchazeči bezprostředně po poradě konané po ústní části zkoušky ústním vyhlášením.

  (4) Pokud uchazeč při ústní části zkoušky neuspěl, není při opakování zkoušky povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.

  § 13
  Protokol o průběhu zkoušky

  (1) O průběhu zkoušky se pořídí protokol, který obsahuje

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení uchazeče,

  b) datum narození uchazeče,

  c) adresu trvalého pobytu uchazeče, a nemá-li ho, adresu jeho bydliště,

  d) datum a místo konání písemné části zkoušky,

  e) datum a místo konání ústní části zkoušky, pokud uchazeč tuto část zkoušky vykonal,

  f) bodové ohodnocení písemné části zkoušky,

  g) zkušební otázky ústní části zkoušky,

  h) výsledek zkoušky,

  i) jména, příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy,

  j) popřípadě další důležité skutečnosti.

  (2) Přílohami protokolu jsou písemný test, případová studie a posudky členů komise pro hodnocení případových studií.

  § 14

  (1) Uchazeči, který při zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 3 týdnů osvědčení, které je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky.

  (2) Osvědčení obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho bydliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedlnosti.

  § 15
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

  Ministr:

  JUDr. Pospíšil v. r.

  Vybraná ustanovení novel

  Čl. II vyhlášky č. 56/2011 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Při neúčasti uchazeče na zkoušce konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle § 11 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

  Čl. II vyhlášky č. 197/2013 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Na obsah a další náležitosti zkoušky konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související předpisy

PDF Dokument Zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
Soubor PDF [ 1373Kb ]

PDF Dokument Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení
Soubor PDF [ 848Kb ]

Vyhlášky

PDF Dokument Úplné znění vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Soubor PDF [ 119Kb ]

PDF Dokument Úplné znění vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Soubor PDF [ 59Kb ]

PDF Dokument Úplné znění vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Soubor PDF [ 52Kb ]

PDF Dokument Úplné znění vyhlášky č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
Soubor PDF [ 30Kb ]

PDF Dokument Vyhláška č. 197/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů
Soubor PDF [ 530Kb ]

PDF Dokument Vyhláška č. 360/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
Soubor PDF [ 43Kb ]

PDF Dokument Vyhláška č. 397/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
Soubor PDF [ 89Kb ]

PDF Dokument Vyhláška č. 398/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., odměně insolvenčního správce , o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
Soubor PDF [ 96Kb ]